top of page
Stichting TENT Beleidsplan 2020-2022

 

Stichting Tenda is een non-profit instelling, opgericht om Portugees sprekende immigranten instelling, bij te staan.
 

situaties doen zich in het leven van deze immigranten om verschillende redenen voor:

  1. onregelmatige migratiestatus

  2. het verlies van documenten

  3. het ondergaan van huiselijk geweld

  4. geslacht gerlateerd geweld

  5. arbeidsuitbuiting

  6. mensenhandel

  7. overige extreme omstandigheden die als kwetsbaar kunnen worden kruiden

 

Daarnaast proberen we door middel van uitwisseling van de Latijnse Amerikaanse cultuur te bevorderen waar mogelijk. Enerzijds om de afstand te kunnen oefenen om de cultuur te kunnen beleven. Onderwijs en sport begeleidende maatregelen als instrumenten om het zelfbeeld te bevorderen voor de Portugezen, Braziliaans, Angolezen, Mo, kortom door Portugees sprekenden in het algemeen.  

 

Activiteiten/programma's  

 

Om de doelgroep op een structuur en georganiseerde wijze bij te kunnen staan, zijn er een vijf verschillende vormen van samenstelling. Onderdelen maken mannen, wanneer daar problemen in zijn, niet goed kan functioneren, oraal op het juridische vlak, het sociale vlak, op het gebied van gezondheid van op financieel gebied. Daarnaast is er een programma ontwikkeld op het gebied van cultuur, dat voor immigranten houvast en een brug naar de samenleving in Nederland biedt. Aan ieder van tien programma's relevante experts in een groot netwerk verbindingen kunnen worden geplaatst wanneer nodig. 

Vaak staan problemen niet op zichzelf en zij zich op meerdere gezichten. Tien casussen zullen interdepartementaal worden besproken. Echter heeft de belanghebbende zelf contact met de relevante professional op het gebied hulp nodig is. Op de volgende pagina's worden de programma's uiteen gezet. 

Juridisch Leven Programma

 

Het "Juridisch Leven Program" is een initiatief dat als doel heeft gratis juridisch advies te geven aan de van Brazilianen en ander Portugees sprekenden in het Nederlands of kip door opgericht naar Nederlandse en/of gemeenschap professionals ket heval de specie hulp kunnen bieden, hebben met rechtsbijstand.  

 

Experts op het gebied van de Nederlandse wet- en regelgeving en van taalkundig handelen mensen in Nederland helpen Portugees sprekende mensen in Nederland helpen Portugees sprekende spreken bij het vinden van bewandelen van de juiste juridische weg in Nederland, heidenpra bijj bemullen en algemene vertalen bij gesprekken. Vaak gaat het om dossiers bij de gemeente, van de IND, juridische afwikkeling van een ziekenhuisopname van andere instellingen.

 

Het programma niet in het aanspannen van rechtszaken van rechtszaken van buitengerechtelijke procedures, noch het starten van rechtszaken in een procedure die al is gestart. belangrijke acties van procedures moeten worden besproken met vooraf professionals die, onafhankelijk van het programma, en zonder enig eigen belang zullen optreden. 'Juridisch Leven' helpt bij het zoeken van de juiste professionals binnen haar netwerk of daarbuiten. Van keuze van de professional zal altijd door tot belanghebbende gemaakt worden.

 

Het programma beperkt zich tot juridisch advies en biedt geen hulp bij sociale bijstand of psychologische hulp; voor deze hulpvraag kan men terecht bij de andere programma's van Stichting Tenda en hier zullen we dan ook naar de hoogte en de betreffende collega op de stellen wanneer die hulpbehoevende dit wenst.

 

Het programma werkt onafhankelijk en is niet fundamenteel aan een bepaald Nederlands of Braziliaans advocatenkantoor, noch zal het enige financiële vergoeding ontvangen voor het opnemen van de naam van tien professionals in een lijst die naar de belanghebbende woord oft gestu.

 

Juridische hulpverlening in gevallen waarin de belangde al een advocaat is van voldoende financiële middelen en/of kennis heeft om zelf juridische hulp in te schakelen.

 

Gezond Leven Programma

In het "programma" bevindt zich de elf missie tot een netwerk van zorgprofessionals te ontsluiten die voorbereid zijn.  

 

Ook al hebben-verzekerden recht op niet medische zorg, dit wordt niet altijd en overal omarmd en de organisatie die erbij komt, is voor velen niet te zien over. Voor niet-medische zorg, is er geen voorziening voor niet-verzekerden, zorg soms wel  nodig is.  

 

Het programma wil bijdragen aan het vergroten van de kennis bij niet-verzekerden op het gebied van de rechten die zij hebben ten aanzien van medisch-noodzakelijke zorg. Daarnaast ziet het Gezond Leven Programma van de Stichting Tenda inroept voor medische zorg vele vrijwilligers. Tevens wordt de persoon ondersteund in de financiële en soms juridische administratie. Hierbij wordt Leven met het programma Juridisch.  

 

Het Gezond Leven richt zich niet alleen op het programma zorg, maar ook op de psychosociale zorg, zoals bijvoorbeeld bij stress, depressiviteit, somberheid, angst en implicaties daarvan op sociale leven. Daarom is er ook een samenhang tussen dit programma en het "Sociaal Leven" programma.  

 

Waar elf van mensen in het netwerk niet de juiste hulp kunnen wordt geholpen bij het zoeken naar hulp. Daarnaast proberen wij te leiden naar sport als onderdeel van een gezond fysiek en mensen leven. bracht werken we samen met het programma “Cultureel Leven” uit.

 

Op elf website kun u tab waar "partners" zien welke psychosociale en gezondheidsprofessionals bereidheid zijn Stichting Tenda te helpen bij het realiseren van dit programma en mensen te helpen die hulp van mentale waarsteuning nodig hebben.


Sociaal Leven Programma

Het "Sociaal Leven" programma's van basis en toegangspoort van de Stichting Tenda. de cultuur, kunnen zich eenzaam voelen. helemaal moeilijk te vinden.

 

Stichting Tenda langdurig met het programma "Sociaal Leven" mensen in contact te brengen met andere mensen en te helpen in de eerste levensbehoeften, niet zo geslaagd als start. Uitbuiting en misleiding komt nog regelmatig voor,. Niet alleen bij nieuwkomers, maar ook bij mensen die al langer in Nederland verblijven. Voor een ieder die een steuntje in het tapijt kan gebruik Stichting Tenda klaar te staan.  

 

Wanneer mensen zich in een dergelijke situatie voordoen, spelen er vaak ook andere problemen mee. Het programma “Sociaal Leven” kijkt welke disciplines er nodig zijn en trekt van relevante personen om zo en interdisciplinair team te vormen. Van een vrijwilliger van het “Sociaal Leven” programma heeft de coördinatie, precieze specifieke van financiële hulp gebeurtenissen één op tussen de relevante hulpvrager en de relevante hulpverlener.

 

Naast de professionele hulp, zijn er vrijwilligers binnen het programma "Sociaal Leven" die voorbeelden vormen als een soort buddy van als sportmaatje. Ook leggen enkele vrijwilligers bezoeken af aan penitentiaire inrichtingen voor een bemoedigend woord van een contactmoment. Zij heeft geen juridische steun.

 

Mannen kunnen voor zichzelf en - of voor iemand anders contact opnemen met de stichting. Na een uitvoerig gesprek wordt een afspraak gemaakt dan wel direct geleid naar een van de programma's. Dat is afhankelijk van de aard van het probleem.

 

Cultureel Leven-programma

 

Het programma "Cultureel Leven" heeft tot doel culturele in sportactiviteiten die u promootte als een manier om deel name van de immigrante aan de maatschappij die u in de borgen met grotere van de krachten van zijn/haar cultuur uugeestaligen de Portland.

 

De Portugeestalige cultuur kent een enorme rijkdom en verscheidenheid. Zo is er de grote variatie aan culinaire gerechten uit verschillende landen, maar ook binnen een land. De Engelse taal heeft een lange en taalkundige geschiedenis van verhalen tot poëzie en natuurlijk in de muziek. Daarnaast is er het universele voetbal dat, maar ook de cultuur rondom capoeira, een Braziliaanse vechtkunst met Afrikaanse origines. From Braziliaanse cultuur schenkt ook aandacht aan de verschillende stijlen haardracht, esthetiek en mode. Veel sociale verbinding vindt dan ook plaats in kapsalons of schoonheidssalons. Tot slot is er binnen de Portugeestalige cultuur een levendig geloof en wordt dit op vele verschillende manieren beleefd. In Nederland is er een groot aantal Portugeestaligen bij elkaar komen, samen kerken en genieten van andere talen en andere sociale activiteiteniens de chapkergemen kerkens.   

 

Het "Cultureel Leven" programma brengt mensen, culturele en activiteiten samen en zoekt plannen temens de financiële middelen en plaatsen om ten uit te voeren samen met verschillen dezelfde die zelfs culturele organrisaleties.  Stichting Tent staat open voor een ieder die een initiatief heeft op sociaal-cultureel en/of sportief vlak. Hierbij maakt het niet uit van dit een particulier van publiek initiatief is.

 

Zo werkt Stichting Tent ook samen met CRBE (Raad van Vertegenwoordigers van Brazilianen in het Buitenland). Ten organisatie zet zich in voor het geven van een stem aan Brazilianen in het buitenland. Een goed voorbeeld is het uitwerken van door Thematische Cultuur Tafel. Dit heeft geleid geleide dat op 7 september 2014 voor het eerst de populaire Braziliaanse Onafhankelijkheidsdag grootschalig werd gevierd onder Braziliaanse hamburgers in Casa Muganga in de plaats van exclusieve deuren van het Ambassadeurs. Het evenement, genaamd “OUVIRANDÔ”, was vol Braziliaanse en Engelse cultuur open voor iedereen.

 

Stichting Tent staat open voor ieder initiatief dat het programma “Sociaal Leven” voorstelt.


 

Nieuw Programma 2021-2022

 

Finance Leven-programma

Het doel van het "Financieel Leven-programma" is Brazilianen in Nederland die kampen met financiële problemen bij te staan om ten te boven te komen. Financiële kunnen ontstaan door uitbuiting en misleiding, onverwachte zorgkosten problemen van ontstaan omdat men het systeem in Nederland niet goed kent. Zo kunnen mannen elkaar ontmoeten door andere financiële instanties te krijgen.

Wanneer iemand zich bij Tenda meldt, wordt eerst bekeken naar wat het probleem is. Het kan om een eenvoudige betaalregeling gaan, maar iemand met financiële problemen kent vaak ook problemen op andere vlakken zoals op het juridisch vlak, op sociaal-maatschappelijk gebied of zelfs op het gebied van gezondheid. 

Zo iemand komt vaak in de schuldhulpverlening terecht, maar krijgt niet altijd de zorg die Nederlandse inwoners wel krijgen, omdat ze de weg toe niet kennen of omdat ze pass niet sysrkomen in blis.  

Stichting Tenda biedt zo'n geval bij de juiste hulp om te komen en vervolgens tien mensen te begeleiden.

Daarnaast heeft het programma "Financieel Leven" een doel van de financiële geletterdheid van de Braziliaanse gemeenschap in Nederland om te verbeteren. We weten dat de meerderheid van de mensen het moeilijk vindt om het financiële systeem in Nederland te begrijpen. Ze zijn niet voldoende zeker over belangrijke geldzaken zoals de uitgebreide uitgaven, belastingplicht, geld sparen, aflossen van schulden, starten voor hun pensioen, starten van in de toekomst van hun kinderen hun kinderene van het de juiste momenten zijn om uitgaven te doen . Het resultaat is dat er keuzes worden gemaakt die leiden tot onnodige problemen, zorgen en gerealiseerde gevolgen op gezondheid en sociaal-maatschappelijk bestaan.

Om deze redenen heeft Stichting Tenda een gratis Portugees lesprogramma om toekomstige ondersteuning te bieden , 'Financieel Gezond'. Een ieder die tien financiële geletterdheid wil verbeteren kan aan tien training deelnemen. Aan het lesprogramma zijn de deelnemers het meer eind en hebben ze de juiste handvatten om een betere toekomst in Nederland op te bouwen. 

Toekomstig programma

In de hulpverlening in kwetsbare situaties, ontdekten we dat één van de meest pragende behoeften is om tien mensen te opvang te bieden. Al is het maar voor een korte tijd, zodat ze zelfs tot zichzelf kunnen komen, zich kunnen ontdoen van teleurstellingen, tegenslag van schaamte. Een plek waar hun beperking tot toegang van het systeem zelfs niet gezien worden, waar ze zich zelfs niet hoeven te schamen en waar ze de hulp krijgen die het hardst nodig is. 

Dat is elf kamers en die visualiseren wij door het Casa Vida te noemen, een Huis Vol Leven.


 

Het Home Life-programma

 

In de jaarverslagen van organisaties die werken met redenen om redenen waarom een immigrant noodopvang nodig heeft. Niet-gedocumenteerd zijn en huiselijk geweld, zijn de meest opvallende kenmerken die gericht zijn tot het zoeken naar opvang. De meest omvattende documenten zijn niet-gedocumenteerde vrouwen met of zonder minderjarige kinderen die op straat zijn omdat ze geen recht hebben op het huisvesten van, in sommige gevallen, zich niet bewust op zijn heb dat.

 

Het Leger de kinderen biedt in enkele gevallen dagopvang echter zijn tien voorzieningen en niet voor moeders met echtparen. Gelet op het gebrek aan opvangcentra om immigranten te vangen, is het belang van een gebrek aan opvangcentra voor mannen, en kinderen kunnen tijdelijk worden ondergebracht, op een veilige en waardevolle manier.

 

Ook situaties zich vaak in schrijnende situaties. Door omstandigheden zijn er afhankelijk zijn geraakt van elektronische middelen, zijn in aanraking gekomen met rechtvaardiging en wachten op uitzetting door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die hun repatriëring organiseert. Stichting Tenda wil ook aan tien jongeren tijdelijk opvangen, wanneer zij onvoldoende geld hebben om tot uitzetting te overbruggen.  

 

We hebben inmiddels een groot netwerk en veel kruiden. Samen met elf diepgewortelde wens geloven wij dat ten droom werkelijkheid kan worden.

Een plek, vergunningen, staf en geld zijn toekomstige, maar zeker ook rekenen op de vrijgevigheid en vrijgevigheid van particulieren, bedrijven en organisaties. Daarnaast kunnen we subsidiemogelijkheden bieden.
 
 

2020-2022

Voor al elf programma's willen wij door activiteiten doorzetten en hulp blijven bieden. Voor het programma Financieel Leven hebben wij het project 'Financieel Gezond' opgericht dat een pilot draait in 2021/2022. Bij succes zullen wij dit uitbreiden naar andere delen van het land. 

Ook voor de andere programma's valt te denken aan het ontwikkelen van specifieke vaardigheden via een training om zo preventief te kunnen werken en een groter bereik te kunnen hebben waar van Portugeestalige gemeenschap.


 

organisatie

 

Wij zijn een klein team met een groot netwerk. Het bestuur bestaan uit een voorzitter, een penningmeester/secretaris en twee leden, allen onbezoldigd en gezamenlijk ondertekend. De bestuurlijke voorwaarden zijn vastgelegd in de statuten.

De financiële administratie beleggen wij bij administratiekantoor Heijdra Administratie, te Den Haag. 

Amsterdam,

 

Raad van Bestuur,  

 

Stichting tent 

bottom of page